Copyright © VNPT Group v3.1.29032024
Thông tin hỗ trợ hệ thống

Để đảm bảo thông tin hồ sơ CCVC được bảo mật, kể từ ngày 27/03/2023 chính sách mật khẩu đăng nhập hệ thống được thay đổi.
Anh/Chị nếu không dùng được mật khẩu cũ để đăng nhập xin mời dùng thông tin như sau để đăng nhập vào hệ thống: tên (không dấu, chữ cái đầu viết hoa, các kí tự còn lại là thường) + 4 số cuối của cccd+ ký tự đặc biệt là “@”
Ví dụ: Một CBCCVC có họ tên đầy đủ là: Bùi Thị Thuỷ có số CCCD: 038185011234
=> thì có mật khẩu là: Thuy1234@
Nếu cập nhật mật khẩu mới vẫn không Đăng nhập được xin mời liên hệ quán trị của đơn vị để được hướng dẫn.
Xin cảm ơn!